Văn bản mới – Báo Bình Dương Online

[ad_1]

 I. CHÍNH PHỦ

– Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19-4-2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2 021.

II. BỘ NGÀNH

– Thông tư 27/2021/TT-BTC ngày 19-4-2021 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

– Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15-4-2021 của Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 9-4-2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

III. ĐỊA PHƯƠNG

– Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 26-3-2021 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Dương.

Source link