Ủy thác xuất nhập khẩu là gì? Doanh nghiệp FDI ủy thác xuất nhập khẩu?

[ad_1]

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp logistics kinh doanh dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu. Vậy ủy thác xuất nhập khẩu là gì? Hiện nay, doanh nghiệp FDI có được kinh doanh dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa không?


Ủy thác xuất nhập khẩu là gì?

Hiện nay, các văn bản pháp luật của Việt Nam chưa có định nghĩa cụ thể về hoạt động ủy thác xuất, nhập khẩu. Trong khi đó, Điều 3.11 Luật Thương mại định nghĩa về các hoạt động trung gian thương mại như sau: Các hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, bao gồm hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thương mại.

Trong đó, uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.

Như vậy, có thể hiểu ủy thác xuất, nhập khẩu là hoạt động trung gian thương mại, cụ thể, đây là việc thuê ngoài đơn vị kinh doanh dịch vụ nhập khẩu, xuất khẩu để tổ chức và thực hiện hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa cho bên mua. Hay nói cách khác, đây là nghiệp vụ cần thiết khi chủ hàng muốn nhập hàng về Việt Nam hoặc xuất hàng khỏi Việt Nam nhưng không tự làm mà ủy thác qua công ty dịch vụ thực hiện.

Quy định đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Theo Điều 3.1 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 10 hoạt động, trong đó gồm hoạt động cung cấp dịch vụ trung gian thương mại.

Theo Điều 5.1.g, Điều 8.3.b, Điều 11.2.a NĐ 09/2018/NĐ-CP, để cung cấp dịch vụ trung gian thương mại, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải xin Giấy phép kinh doanh tại Sở Công Thương để được thực hiện với thời hạn 5 năm (hồ sơ phải hỏi ý kiến Bộ Công Thương)

Tuy nhiên, theo Biểu cam kết WTO, Việt Nam không cam kết mở cửa đối với hoạt động này, trong khi đó, Bộ Công Thương (Cục XNK) có quan điểm hạn chế doanh nghiệp FDI thực hiện hoạt động “ủy thác mua bán hàng hóa”. Do đó, việc xin cấp phép hoạt động ủy thác xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp FDI gặp nhiều khó khăn. Thực tế, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này chủ yếu là doanh nghiệp trong nước.

Trên đây là nội dung Ủy thác xuất nhập khẩu là gì? Doanh nghiệp FDI ủy thác xuất nhập khẩu? Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm: Dịch vụ logistics là gì? Đặc điểm theo Luật Thương mại 2005

Điều kiện và thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ logisticsSource link