Thủ tục cấp lại và thay đổi Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng

[ad_1]

Sau khi được có Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng vì một số lí do doanh nghiệp muốn xin lại hoặc thay đổi Giấy chứng nhận. Vậy thủ tục cấp lại và thay đổi Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng được quy định như thế nào?

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng

Khi Giấy chứng nhận bị mất; bị rách hoặc hư hỏng khác thì Công ty thông tin tín dụng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp lại Giấy chứng nhận:

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng được quy định cụ thể tại Điều 12 Nghị định 58/2021/NĐ-CP:

Điều 12. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đã bị rách, hư hỏng (trừ trường hợp bị mất).

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của công ty thông tin tín dụng, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi công ty thông tin tín dụng yêu cầu bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đề nghị không đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của công ty thông tin tín dụng, Ngân hàng Nhà nước xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận theo Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định này.

Như vậy, để thực hiện thủ tục này công ty thông tin tín dụng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quỹ định rồi đem nộp tại Ngân hàng Nhà nước.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng thay đổi nội dung

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng thay đổi nội dung

Công ty thông tin tín dụng đề nghị Ngân hàng Nhà nước thay đổi nội dung Giấy chứng nhận trong trường hợp thay đổi các thông tin sau đây:

+ Tên công ty thông tin tín dụng;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Vốn điều lệ;

+ Nơi đặt trụ sở chính;

+ Người đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận khi thay đổi nội dung

Công ty thông tin tín dụng lập hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung Giấy chứng nhận gửi Ngân hàng Nhà nước khi thay đổi một hoặc một số thông tin tại Giấy chứng nhận, bao gồm:

+ Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy chứng nhận theo Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định 58/2021/NĐ-CP;

+ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty về việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận (bản chính);

+ Các văn bản, giấy tờ chứng minh việc tiếp tục duy trì đủ điều kiện hoạt động trong trường hợp nội dung đề nghị thay đổi tại Giấy chứng nhận có liên quan đến điều kiện hoạt động của công ty thông tin tín dụng đảm bảo phù hợp với từng điều kiện quy định tại Nghị định 58/2021/NĐ-CP (bản sao).

Thủ tục xin thay đổi nội dung Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng

Bước 1: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của công ty thông tin tín dụng, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi công ty thông tin tín dụng yêu cầu bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đề nghị không đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định thay đổi nội dung Giấy chứng nhận theo Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 58/2021/NĐ-CP; trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung bài viết thủ tục xin lại và thay đổi Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết. Source link