Tài liệu Tự học Lập trình C# Căn Bản 2019

Tài liệu Tự học Lập trình C# Căn Bản 2019

C# là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, hiện đại, mục đích tổng quát, hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft và được phê chuẩn bởi European Computer Manufacturers Association (ECMA) và International Standards Organization (ISO).

C# được phát triển bởi Anders Hejlsberg và team của ông trong khi phát triển .Net Framework.

C# được thiết kế cho Common Language Infrastructure (CLI), mà gồm Executable Code và Runtime Environment, cho phép chúng ta sử dụng các ngôn ngữ high-level đa dạng trên các nền tảng và cấu trúc máy tính khác nhau.

Xem thêm video: Tự học Lập trình C# Căn Bản 2019

Dưới đây là các lý do làm C# là ngôn ngữ lập trình chuyên nghiệp được sử dụng rộng rãi:

 • Nó là một ngôn ngữ lập trình hiện đại, mục đích tổng quát.
 • Nó là hướng đối tượng.
 • Nó dễ dàng để học.
 • Nó là một ngôn ngữ được cấu trúc.
 • Nó tạo các chương trình hiệu quả.
 • Nó có thể được biên dịch trên nhiều nền tảng máy tính khác nhau.
 • Nó là một phần của .Net Framework.

Các đặc điểm lập trình mạnh mẽ của C#

Cấu trúc C# khá gần với các ngôn ngữ high-level truyền thống, C và C++, và là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó có sự giống nhau mạnh mẽ với Java, nó có nhiều đặc điểm lập trình mạnh mẽ mà làm cho nó trở nên ưa thích với các lập trình viên trên toàn thế giới.

Dưới đây là các đặc điểm quan trọng của C#:

 • Điều kiện Boolean
 • Tự động dọn rác bởi Garbage-Collector (GC)
 • Thư viện chuẩn (Standard Library)
 • Assembly
 • Property và sự kiện (Event)
 • Delegate Quản lý sự kiện
 • Dễ dàng để sử dụng Generic
 • Indexer
 • Biên dịch có điều kiện (Conditional Compilation)
 • Đa luồng dễ dàng (Multithreading)
 • LINQ và Lambda Expression
 • Tích hợp với Windows

Tài liệu C# căn bản download tại đây :  https://www.fshare.vn/file/9ZWDTR51H3PZ

NỘI DUNG HỌC

Bài 1: Giới thiệu, Hướng dẫn cài đặt, biến và kiểu dữ liệu

• Giới thiệu về lập trình, giới thiệu các ngôn ngữ lập trình
• Giới thiệu về lập trình C#.
• Cài đặt môi trường lập trình C# – Visual Studio
• Biến, kiểu dữ liệu, phép toán, ép kiểu….
• Tạo project, nhập xuất dữ liệu
Phát triển chương trình đầu tiên

Bài 2: Cấu trúc điều khiển

• Cấu trúc if
• Cấu trúc if else
• if lồng nhau
• switch case…
Phát triển chương trình tùy theo điều kiện mà có cách thực thi khác nhau.

Bài 3: Cấu trúc lặp (loop) và mảng (array)

For
While
do…while
Mảng, duyệt mảng, các thuật toán với mảng
Mảng 1 chiều, mảng nhiều chiều;
Phát triển chương trình có khối lệnh được thực thi nhiều lần theo điều kiện
Phát triển chương trình có mảng, phối hợp mảng với if, for

Bài 4: Hàm (function)

• function
• Truyền đối số, trả về giá trị
• Biến toàn cục và biến cục bộ
Phát triển chương trình với các khối lệnh được phân tách thành các function

Bài 5, 6: Hướng đối tượng

• Lớp (Class)
• Đối tượng (Object)
• Thuộc tính (property)
• Phương thức (method)
• Hàm tạo (Constructor)
• Nạp chồng (Overloading)
• Kế thừa (Inheritance)
• Ghi đè (Overriding)
• Trừu tượng (Abstract)
• Giao diện (Interface)
Phát triển chương trình theo cách hướng đối tượng

Bài 7: WinForm

• Tạo project Winform, tìm hiểu về bản chất OOP của các chương trình winform
• Các control cơ bản Button, Label, Checkbox, RadioButton, ListBox, ComboBox, Menu…
Phát triển chương trình có giao diện đồ Winform

<strongbài 8:=”” sql=”” server<=”” strong=””>
</strongbài>

• Database
• Cài đặt SQLServer
• Phân tích thiết kế database cơ bản
Phân tích thiết kế 1 database bán hàng cơ bản

Bài 9: SQL Server (tiếp theo)

• Tạo và quản lý database bằng thao tác
Tạo 1 database bán hàng cơ bản bằng thao tác

Bài 10: SQL Server (tiếp theo)

• Tạo database, table, khóa chính, khóa ngoại, quan hệ.. bằng lệnh
• Các thao tác xem, thêm, xóa sửa dữ liệu…. bằng lệnh
Quản lý tạo, xem, thêm, xóa, sửa bằng lệnh

Bài 11: WinForm + SQL Server

• Từ winform kết nối database
• Dùng các control trên Winform để tương tác với database (xem, thêm, xóa, sửa).
Phát triển các phần mềm có giao diện đồ họa kết hợp với cơ sở dữ liệu.

Bài 12: Web, HTML

• Tạo tài liệu HTML
• Các thẻ cơ bản trong HTML
Phát triển trang web với các thẻ HTML cơ bản

Bài 13: CSS

• Cấu trúc CSS
• Cách dùng inline và các dạng selector css (HTML selector, Class selector, Id selector..)
• Các thuộc tính cơ bản của CSS
Phát triển các trang web cơ bản phối hợp CSS với HTML

Bài 14: JavaScript

• Lập trình JavaScript
Phát triển trang web cơ bản sử dụng javascript. Phối hợp HTML+CSS+JavaScript

Bài 15, 16: WebForm

• WebForm.
• Backend, Webform kết nối với database
• Webform xem, thêm, xóa, sửa database SQL Server
Phát triển các trang web cơ bản phía backend làm việc với cơ sở dữ liệu SQLServer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *