Doanh nghiệp FDI thay đổi địa chỉ cơ sở bán lẻ phải thực hiện thủ tục gì?

[ad_1]

Doanh nghiệp FDI thay đổi địa chỉ cơ sở bán lẻ phải thực hiện thủ tục thế nào? Có thể thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bản lẻ khi thay đổi địa chỉ cơ sở bán lẻ không?


Tóm tắt câu hỏi:

Công ty X dự định chuyển địa chỉ 1 số cơ sở bán lẻ từ trung tâm thương mại này sang trung tâm thương mại khác. Luật sư tư vấn giúp thủ tục cần thực hiện trong trường hợp này.

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Tư vấn LawKey Việt Nam cảm ơn anh/chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến LawKey. Với thắc mắc của anh/chị, luật sư LawKey tư vấn như sau:

Một số vấn đề pháp lý liên quan

Các nội dung liên quan đến Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Điều 26 Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định Giấy phép lập cơ sở bán lẻ gồm các nội dung sau:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

b) Tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ;

c) Loại hình cơ sở bán lẻ;

d) Quy mô cơ sở bán lẻ;

đ) Các nội dung khác;

e) Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ,

Mẫu Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

UBND TỈNH/ THÀNH PHỐ…
SỞ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

Số:….……………………

Cấp lần đầu, ngày … tháng … năm…

Điều chỉnh lần thứ …, ngày … tháng … năm…

Gia hạn lần thứ: …,ngày … tháng … năm…

Cấp lại lần thứ: …,ngày … tháng … năm…

(Cấp lại trên cơ sở Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số… do … cấp ngày ... tháng … năm…)

Căn cứ Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Xét Đơn đề nghị ……………………………….. của……………………………………………………..

GIÁM ĐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/THÀNH PHỐ………………..

I. Cho phép

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa)…………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………..

Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa số …. do … cấp lần đầu ngày… tháng …. năm….

II. Được lập cơ sở bán lẻ số … với nội dung như sau:

1. Tên cơ sở bán lẻ: ………………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ cơ sở bán lẻ: ………………………………………………………………………………………….

3. Loại hình cơ sở bán lẻ: ………………………………………………………………………………………

4. Quy mô cơ sở bán lẻ, gồm:

– Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có):… m2

– Tổng diện tích sàn xây dựng (nếu có):… m2, trong đó:

+ Diện tích bán hàng: … m2

+ Diện tích kinh doanh dịch vụ (nếu có): … m2

5. Các nội dung khác (nếu có)………………………………………………………………………………

III. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết ngày… tháng…năm…

IV. Giấy phép này được lập thành 03 bản gốc: 01 bản cấp cho doanh nghiệp, 02 bản lưu tại Sở Công Thương tỉnh/thành phố ………………./.

 


Sao gửi:
– …. 1

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Chức danh, ký, ghhọ tên, đóng du)

 

Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được điều chỉnh khi có thay đổi một trong các nội dung như Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; Tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ; Loại hình cơ sở bán lẻ; Quy mô cơ sở bán lẻ…

Theo Điều 31 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, hồ sơ điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trong trường hợp thay đổi địa chỉ của cơ sở bán lẻ bao gồm Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phường, xã, thị trấn xác nhận việc thay đổi địa chỉ.

Đối chiếu với tình huống của anh/chị

Quy định về việc điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính chỉ áp dụng khi thay đổi địa giới hành chính, việc thay đổi địa giới hành chính phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp công ty thay đổi địa chỉ cơ sở bán lẻ từ địa điểm này đến địa điểm khác, không phải do thay đổi địa giới hành chính (thay đổi tên phường, quận…) thì phải thực hiện thủ tục xin Giấy phép lập cơ sở bán lẻ mới.

Trên đây là nội dung tư vấn Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm: Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đối với nhà đầu tư nước ngoàiSource link