Báo cáo hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng như thế nào?

[ad_1]

Báo cáo hoạt động cung ứng thông tin tín dụng là một hoạt động cần thiết đối với đối tượng sử dụng sự cung ứng này. Vậy báo cáo hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng thực hiện như thế nào?

Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là gì?

Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 58/2021/NĐ-CP định nghĩa:

Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là việc công ty thông tin tín dụng cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng cho các đối tượng sử dụng trên cơ sở các hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng theo quy định tại Nghị định này.

Muốn thực hiện hoạt động này các công ty cần xin Giấy chứng nhận của Ngân hàng nhà nước.

Các hình thức báo cáo hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 58/2021/NĐ-CP công ty thông tin tín dụng gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước bằng cách phương thức sau:

+ Bằng văn bản trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính;

+ Bằng phương thức điện tử.

Các loại báo cáo cần gửi bao gồm:

+ Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật;

+ Báo cáo tình hình hoạt động theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 58/2021/NĐ-CP;

+ Báo cáo khi xảy ra sự cố lớn về kỹ thuật đối với cơ sở hạ tầng thông tin theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 58/2021/NĐ-CP;

+ Báo cáo khi có một trong những thay đổi theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 58/2021/NĐ-CP.

Thời hạn gửi báo cáo hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

+ Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật thực hiện định kỳ theo tháng, quý, năm.

Trong đó, báo cáo tháng gửi trước ngày 10 của tháng liền kề sau tháng báo cáo; báo cáo quý gửi trước ngày 20 của tháng liền kề sau quý báo cáo; báo cáo tài chính theo năm chưa kiểm toán gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính; báo cáo tài chính theo năm được kiểm toán gửi trong thời hạn 90 ngày, kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính;

+ Báo cáo tình hình hoạt động theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định thực hiện định kỳ theo quý, năm.

Trong đó, báo cáo quý gửi trước ngày 20 của tháng liền kề sau quý báo cáo; báo cáo tình hình hoạt động theo năm gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ thời điểm kết thúc năm báo cáo;

+ Báo cáo khi xảy ra sự cố lớn về kỹ thuật đối với cơ sở hạ tầng thông tin theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định phải báo cáo ngay trong ngày xảy ra sự cố.

Nếu sự cố xảy ra vào ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày lễ thì báo cáo trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ;

+ Báo cáo khi có một trong những thay đổi theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định thực hiện chậm nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi.

Trên đây là nội dung bài viết báo cáo hoạt động cung ứng DV thông tin tín dụng như thế nào? Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết. Source link