asmr- Eating EYES HAND for dinner | Kluna Tik Style | ASMR SOUND | mukbang | Mang Tik | 저녁식사를 위한 버섯요리 NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “asmr”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “Eating EYES HAND for dinner | Kluna Tik Style | ASMR SOUND | mukbang | Mang Tik | 저녁식사를 위한 버섯요리” nhằm giải đáp các thắc mắc asmr của các bác. Cùng xem video bên dưới:

Eating EYES HAND for dinner | Kluna Tik Style | ASMR SOUND | mukbang | Mang Tik | 저녁식사를 위한 버섯요리

▶Eating EYES HAND for dinner | Kluna Tik Style | ASMR SOUND | mukbang | Mang Tik
▶[Mang Tik] Welcome to Mang Tik ASMR official COMPILATION channel!

Today’s dinner menu!
a dish of mushrooms on one’s hand
Dessert – Liquid Slime

And… bats.

These videos all contain ASMR.
They eat, drink, swallow, and chew, but they don’t speak for themselves.
I find these sounds very interesting and interesting.

These videos contain ASMR sounds like: drinking, swallowing, eating, chewing but no talking.
I make some sound very funny
In this video, I act like I’m actually eating, but it’s not real.
– WARNING: THIS IS NOT REAL, DON’T TRY IT AT HOME!!
When you watch the video and fell good you can SUBSCRIBE and SHARE for my channel

오늘의 저녀식사 메뉴!
손에 붙은 버섯요리.
디저트 – 액체 슬라임

그리고..박쥐

이 비디오들은 모두 ASMR을 포함하고 있습니다
먹고 마시고 삼키고 씹지만, 직접 말하지는 않는다.
나는 이 소리들이 매우 재미있게 들리고 신기하다

이 비디오에서 나는 실제 먹는것처럼 행동하는것처럼 행동하지만 진짜가 아닙니다
▶ 경고: 이건 진짜가 아닙니다, 집에서 시도하지 마세요 !
시청하시고 영상이 좋으면 구독 하는거 잊지마세요

#KlunaTik #ASMR #eating #mukbang #kluna #먹방 #AsmrEating #SOUND

#Eating #EYES #HAND #dinner #Kluna #Tik #Style #ASMR #SOUND #mukbang #Mang #Tik #저녁식사를 #위한 #버섯요리

Từ khóa tìm kiếm: ASMR,mukbang,KlunaTik,kluna,먹방,eating,AsmrEating,EatingAsmr,MangTik,망틱,sound,RealSound