asmr- ASMR MUKBANG | 직접 만든 매콤달콤 부산 무 떡볶이 순대 김밥 만두 분식 먹방 & 레시피 RICE ROLL AND Tteokbokki EATING NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “asmr”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “ASMR MUKBANG | 직접 만든 매콤달콤 부산 무 떡볶이 순대 김밥 만두 분식 먹방 & 레시피 RICE ROLL AND Tteokbokki EATING” nhằm giải đáp các thắc mắc asmr của các bác. Cùng xem video bên dưới:

ASMR MUKBANG | 직접 만든 매콤달콤 부산 무 떡볶이 순대 김밥 만두 분식 먹방 & 레시피 RICE ROLL AND Tteokbokki EATING

오늘은 드디어 먹은 부산식 매콤달콤 무 떡볶이 먹방입니다!
기존 떡볶이와 다른 점은 무에서 나온 물을 사용하고, 소스에 비벼서 먹는 느낌이에요.
바로 레시피 고~고

떡볶이 소스 만들기: 국간장 1.5ts, 설탕2ts, 소금0.1ts, 고운고춧가루 태양초 5ts, 청양고춧가루 1ts, 조청 6ts, 후추0.1ts 사용
그리고 감칠맛용 소스로 미원, 액젓, 원물팩, 액젓 같은걸 추가로 넣으셔도 됨.

떡볶이 만들기 순서
무 넣기 – 소스 붓기 – 섞어주기 – 약불에 무가 완전히 익을 때 까지 끓이기 – 질척해진 상태에서 어묵탕에 있는 떡과 어묵을 소스에 넣고 섞어주면 끝.

어묵탕 만들기
물600ml + 가쓰오부쉬 5ts + 원물팩 + 무 + 파 + 떡 + 어묵

그럼 오늘도 맛있는 식사 하시고, 편안한 밤 되시구
좋아요 한번씩 부탁드리고 좋은밤되시오!

시오 구독하기?
시오 인스타그램?
비즈니스 문의? kiki_05@naver.com
구독과 좋아요&댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다♥

SIO Subscribe?
SIO Instagram?
business mail? kiki_05@naver.com
Thank you for watching! Please Thumbs Up and Subscribe!

? Kevin MacLeod – Fig Leaf Rag – distressed

Kevin MacLeod ▶︎ 

? Ikson – October Sun

#먹방 #ASMR #MUKBANG #Koreanfood #Eating #Spicy #Sweet #RICECAKE #Tteokbokki #RiceRoll #Gimbab #Kimbab #Sausages #dumpling #recipe #Koreanfood #Egg #KoreanStreetFood #fishCAKE

#ASMR #MUKBANG #직접 #만든 #매콤달콤 #부산 #무 #떡볶이 #순대 #김밥 #만두 #분식 #먹방 #amp #레시피 #RICE #ROLL #Tteokbokki #EATING

Từ khóa tìm kiếm: sio,시오,asmr sio,asmr시오,yt:cc=on,RICE CAKE,food,Tteokbokki,Cheese,Spam,recipe,pizza,ramen,kimbap,chicken,sandwich,eating,CVS,Convenience store,ASMR,MUKBANG,MUKBANG ASMR,먹방,EATING,EATING SHOW,korean mukbang,korean asmr,asmr mukbang,koreanfood,CHEETOS food,CHEETOS,KoreanStreetFood