asmr- ASMR 톡톡톡 매니아들을 위한 헌정영상 | 팅글넘치는 퍼프 두드리기 NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “asmr”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “ASMR 톡톡톡 매니아들을 위한 헌정영상 | 팅글넘치는 퍼프 두드리기” nhằm giải đáp các thắc mắc asmr của các bác. Cùng xem video bên dưới:

ASMR 톡톡톡 매니아들을 위한 헌정영상 | 팅글넘치는 퍼프 두드리기

☺︎ 여러분들의 소중한 후원은 더 강력한 팅글, 양질의 컨텐츠 생산을 위해 쓰인답니다. ☺︎
Here are so many things I’d like to offer my viewers, and your help makes it all possible! Sincere thanks to all my supporters!

✽ Donation Links
캔디잼 채널을 위한 후원링크

❒ Toonation

❒ PayPal
paypal.me/Candyjamasmr7

✽ Email (for business inquiry)
candyjamasmr777@gmail.com

안녕하세요 우리 여러분분분분-!
고단했던 월요일, 그 하루의 끝에 조금이나마 위로를 드리고 싶어 이렇게 찾아왔답니다.

오늘은 제가 최근 구매한 메이프업 퍼프 세트를 언박싱하고,
그 퍼프들을 보여드리면서 ‘톡톡톡’ ‘blend’ ‘stamp’ ‘pat’등의
두드리는 동작을 나타내는 다양한 단어들을 반복해 보았답니다.

늘 최선을 다해보지만 모든 영상이 제 마음에 완벽히 들지 않기에
영상을 업로드 할 때마다 우리 여러분들이 어떻게 생각하실까 설렘반 걱정반으로 올리는 것 같아요.
그래도 늘 긍정열매 가득 먹은 우리 여러분들의 지난 댓글들을 보며
‘이번 영상도 좋아해 주실거야’ 하는 자기최면과 함께 용기를 내본답니다.

오랜만의 컴백이었던 지난 영상에서는 그 걱정이 몇 배는 더 컸었는데
응원과 칭찬으로 가득한 천여개의 댓글들을 보면서 너무 마음이 따뜻해졌어요.
제 채널이 조금씩 성장하는만큼 우리 여러분들에 대한 제 마음도 점점 더 애틋해져 가는 것 같아요.
늘 너무 감사드립니다.?

아무튼! 오늘 밤도 제 영상과 함께 편안하게 주무시길 바랄게요.
잘자요- 우리 소오오중한 여러분분분?

#ASMR #톡톡톡 #매니아들을 #위한 #헌정영상 #팅글넘치는 #퍼프 #두드리기

Từ khóa tìm kiếm: 메이크업 ASMR,메이크업 퍼프,톡톡톡 ASMR,핸드무브먼트,톡톡톡,캔디잼,스크레치 asrm,makeup blender asmr,makeup asmr,hand movements,latte makeup asmr,pat pat pat asmr,asmr makeup,hand movements ASMR,핸드무브먼트 asmr