15Min's HIIT Total Body Workout | Coach Romnick Nor New Update

Bạn đảng tìm kiếm hiit, Bạn đã tìm kiếm chính xác rồi, đây là những bài tập yoga giúp bạn cải thiện được thận hình nâng cao sức khỏe , hãy cùng xem và chia sẽ nhé:15Min’s HIIT total body Workout

35Mins Workout
25Mins Rest Intervals

Air Squat
Push Ups
Static Lunges
Plank Build
Kneeling up & Down
High Knees
Full Burpees
Plank Shoulder Tap
Jumping Jacks
Full Flutter kicks
Plank Feet Jacks
Plank Toe Touches
Crunches
Leg Raises
Mt climbers

Thank you @Greatnessfit

Connect With Me ?

Fb. Page.

Facebook.

Youtube:

Instagram.

Tiktok :

#HIITworkout
#Bodyweightexercises
#Getfitwithme